Brid Smith TD on Sean O Rourke radio programme 10.5.19