Brid Smith on Prime Time European Election Debate [video]